Værdigrundlag

Lige siden grundlæggelsen af Sir Lyngbjerg Plantage - som oprindelig  hed "Krunderup Plantage"- har det været formålet, at skoven skal være et rekreativt område med plads til afholdelse af møder, friluftsteater m.v.

I vedtægterne fra 1882 hedder det  således, at driften skal gennemføres efter en Plan, der "tager hensyn til Plantagens Afbenyttelse som Lystanlæg og Festplads".

 

Der er derfor gennem tiderne lagt vægt på, at plantagen skal være et attraktivt skovområde, hvor folk kan nyde udsigten fra udsigtstårnet og den righoldige natur.

 

Endvidere har bestyrelsen foranlediget, at naturscenen er blevet flisebelagt, og man er i gang med at etablere en overdækning af scenen.

Formålsparagraffen i Sir Lyngbjerg Plantages vedtægter

Bestyrelsen er i færd med at udarbejde et opdateret værdisæt, hvor de overordnede mål for plantagens drift vil blive formuleret i retning af følgende:  

 

 
  • Ejendommen skal bevares pæn og tilgængelig, så den fremstår velordnet til glæde for såvel ejerkredsen som besøgende skovgæster.

  • Det tilstræbes at driften har en balancerende økonomi.

  • De særegne værdier i form af den vidtstrakte udsigt, landskabets særpræg og den gamle løvskov ønskes bevaret for kommende generationer.

Målene specificeres nærmere i 4 delmål, der indarbejdes i driften via de generelle plandispositioner:

 

1. Arealer og adgangsforhold omkring udsigtstårn og mindesten skal fortsat friholdes for vegetation, så den rekreative værdi ikke forringes.

2. Skoven skal være så varieret som muligt med både løv- og nåletræer, samt åbne arealer og hedevegetation.

3. Vildt, flora og den øvrige fauna tilgodeses i ekstensivt drevne områder på de stejle skrænter mod nordøst.

4. Skovens bevoksninger plejes med udtynding og afdrift, så indtægtsmulighederne udnyttes under hensyntagen til, at bevoksningerne bevarer præget med en høj andel indblandede træarter.

 
 

 

Siden er sidst opdateret 04.12.2006