Areal      


Sir Lyngbjerg er geologisk set en randmoræne, som overvejende består af aflejringer af sand og grus. Bakkerne er rester af landskabet fra sidste istid, da ismasserne stoppede deres fremrykning fra nord og øst på en linje fra Bovbjerg ved Vesterhavet til Viborg og herfra mod syd til Kruså.

Det meget kuperede terræn ligger ca. 7 km nordvest for Holstebro ved landsbyen Krunderup.

 

Sir Lyngbjerg er en privatejet skov, hvor publikum er meget velkommen til at færdes, blot man viser fornødent hensyn til skovens dyr og beplantning.

 

Regler for publikums færden i privat skov fremgår af naturbeskyttelsesloven.

 

 
 
Kort og Matrikelstyrelsen 1997

 I skoven er der en parkeringsplads med tilkørsel fra Sir Lyngbjergvej, og tæt op ad denne P-plads danner terrænet en lavning, som på grund af sin udformning er velegnet til møder og lignende.

Det var på dette sted, man i gamle dage samledes til bl.a. "opbyggelige" foredrag.

 

I 2011 har man i lavningen anlagt en flisebelagt friluftsscene, således man er i stand til fortsat at leve op til selskabets formålsparagraf om, at skoven skal være et rekreativt område med plads til afholdelse af møder, friluftsteater m.v.

 

Scenen bruges bl.a. til friluftsgudstjenester og teaterforestillinger.


         
  Ud over tilkørslen fra Sir Lyngbjergvej, er der ligeledes mulighed for adgang til skoven fra Sirvej.

Til glæde for mange gamle som unge med hang til vinteraktiviteter, har bestyrelsen i 2014 etableret en kælkebakke på en 150 meter lang bakkeskråning med en faldhøjde på ca. 25 meter.

Øverst oppe er bakken mellem 10 og 15 meter bred og ganske stejl og snævrer sig ind på den nederste del på den vej, hvor skydebanen lå i gamle dage.

 
  Kort og Matrikelstyrelsen 2003      
 

Det geografiske område, som i dag på forskellige korttyper fra Geodætisk Institut benævnes "Sir Lyngbjerge", omfatter primært to skovområder med to forskellige ejerkredse: 

Sir Lyngbjerg Plantage - som er det skraverede område på kortudsnittet - og Ny Krunderup Plantage.

 

Sir Lyngbjerg Plantage er på 21,1 ha. fredskov og ejes af selskabet I/S Sir Lyngbjerg Plantage. Selskabet blev stiftet i 1879 under navnet ”Aktieselskabet Krunderup Plantage”

 

Ny Krunderup Plantage er på 20,7 ha. og ejes af

Interessantselskabet Ny Krunderup Plantage, Naur. Selskabet blev stiftet i 1894.

 

 

 

Kort og Matrikelstyrelsen 1996

 

 

De øvrige skovområder nord for Vilhelmsborgvej omfatter Overgård og Kovbjerg Plantage samt en mindre del af Mangehøje Plantage. Den største del af denne plantage, som ejes af en pensionskasse, ligger syd for Vilhelmsborgvej.

 

For at gøre forvirringen total, hed det geografiske område "Sir Lyngbjerge" før i tiden "Krunderup Bakker", hvilket fremgår af kort fra 1870-erne. På dette kort kan man endvidere se, at "Sir Lyngbjerg" var navnet på et geografisk område, som lå umiddelbart nordøst for områdets højeste punkt, Sir Bavnehøj (70 meter) - altså ca. 1 km. i nordøstlig retning i forhold til den lokalitet, som i dag bærer navnet "Sir Lyngbjerg".

 

 

Sir Lyngbjerg Plantages bevoksninger er spredt over et relativt bredt spektrum af aldre, bevoksningsstørrelser og træarter.

En tredjedel af det bevoksede areal udgøres af løvtræer, med hovedvægten på bøg.

Nåletræet udgør de resterende knapt 2/3 af det bevoksede areal. Heraf udgør de ædle nå-letræarter som ædelgran og douglasgran m.fl. godt 55%. Blandt andet findes et større areal med afdriftsmoden ædelgran.

 

Rødgran, omorika og sitkagran udgør 1/3 af nåletræsarealet, hovedsageligt med vægten på yngre og mellem-aldrende bevoksninger.

Da de fleste nåletræarter ikke bliver meget ældre end 70 år, er der således relativt store andele af skoven som udgøres af hugstmodent træ.

 

Arealfordelingen af de forskellige træarter kan ses på nedenstående skovkort:

 
   
 

 

 

Plantagens bestyrelsesmedlemmer er:

 

Formand:

Kim Bak Kristensen, Skovlyst 14, Naur, 7500 Holstebro, TLF 6162 1856, bak.kristensen@email.dk

Kasserer:

Karin Herping, Krunderupparken 124, Naur, 7500 Holstebro, TLF 9743 2838

fam.herping@mail.dk

Øvr. medlemmer:

Claus Bach, Sirvej 57, Sir, 7500 Holstebro, TLF 2191 2805, clausb.sir@gmail.com

Ejvind Hansen, Naurvej 37, Naur, 7500 Holstebro, TLF 9743 2368, ejvind.hansen@dlgpost.dk

Steen Birk Hansen, Godrimvej 6, Sir, 7500 Holstebro, TLF 9743 2231, godrim@hotmail.com


 

 

Siden er sidst opdateret 10.01.2024