Økonomi      
       

Skovdrift er ikke nogen lukrativ virksomhed. Driften af Sir Lyngbjerg Plantage er således heller ikke nogen undtagelse – tværtimod. Siden 1879 har selskabet kun udbetalt udbytte én gang – det var i regnskabsåret 1955/56, hvor aktionærerne blev ”forgyldt” med 100 kr. pr. aktie.

Da Sir Lyngbjerg fortsat skal fremstå som et rekreativt område - en slags ”natur og mindepark” om man vil - er det ikke muligt at opnå en optimal økonomisk drift af skoven. Man er f.eks. nødt til i stor udstrækning at fravælge dyrkning af træarter med ringe herlighedsværdi, opsamling af mos til juledekorationer, undlade at klippe pyntegrønt o.s.v.

Endvidere kan der heller ikke opnås en fornuftig forretning ved udlejning af jagtretten.

Omsætningen ved salg af produkter fra plantagen har i de seneste år ligget på et meget beskedent beløb, så der har ikke været de store indtægter til rådighed til vedligeholdelse og nytilplantning.   

For at holde udgifterne nede, har mange aktionærer igennem tiden derfor selv måtte ”trække i arbejdstøjet” og hjulpet til med bl.a. trærydning og tilplantning.

Bestyrelsen ser det derfor som en fordel, hvis så mange aktionærer som muligt er bosiddende i nærheden af plantagen.

Sir Lyngbjerg har også modtaget økonomisk hjælp fra Holstebro Kommune. I 1974, da det daværende udsigtstårn var i en meget dårlig stand, og der af sikkerhedsmæssige grunde var behov for at udskifte tårnet, bevilgede kommunen et tilskud til dækning af udgifterne til opførelse af et nyt udsigtstårn.

Det nuværende udsigtstårn er opført af midler fra Holstebro Kommune, som tillige forestår vedligeholdelsen af tårnet.

Der er ikke ansat lønnet personale til at klare opgaverne i plantagen, men med det formål at få lidt bedre styr på skovdriften, har bestyrelsen dog set sig nødsaget til at anmode  Skovdyrkerforeningen om konsulentbistand til bl.a. at udarbejde en opstilling over de generelle plandispositioner for plantagens drift.

Denne opstilling vil danne grundlag for bestyrelsens udarbejdelse af specifikke plandispositioner for driftsaktiviteterne i den kommende 10 års periode.

Skovhugsten i de kommende år vil være delt på gavntræ og oparbejdning af flis, men en af de største indtægtskilder for plantagen er salg af juletræer. Herudover kan der skaffes lidt indtægter ved afsætning af brænde til selvskovere.

 

 

Siden er sidst opdateret 22.11.2006

.