Landskab  
 

Sir Lyngbjerg er geologisk set et randmoræne bakkelandskab, som blev dannet ved slutningen af den sidste istid (Weichsel-istid) for ca. 15.000 år, hvor ismasserne stoppede deres fremrykning fra nord og øst på en linje fra Bovbjerg ved Vesterhavet til Viborg og herfra mod syd til Kruså.

 
 

Denne israndslinje -kaldet hovedstilstandslinjen eller hovedopholdslinjen – følger den nordlige og nordøstlige kant af Sir Lyngbjerg Plantage.

 

Områderne bag linjen i retning mod nord og øst er et morænelandskab, der overvejende består af solid og frugtbar lerjord.

 

Foran israndslinien, blev der dannet en stor vold af ler, sand og grus – kaldet randmoræne – som gletsjerne skubbede foran sig.

 

Illustration fremstillet af det tidligere Ringkjøbing Amt

 
 

 

Da isen smeltede, fossede smeltevandet ud af gletsjerne og dannede kraftige smeltevandsfloder. Disse floder medførte morænematerialer, som blev aflejret i form at store smeltevandssletter eller hedesletter, som ses syd og vest for hovedstilstandslinjen. En af de største af disse sletter er Karup Hedeslette, og i nærheden af Sir Lyngbjerg ses nordvest herfor Kronhede og Klosterhede samt mod syd hele Storådalen.

 

Udover at medbringe materialer, udjævnede smeltevandsfloderne også terrænet foran isranden. Men det var ikke alle steder, smeltevandet formåede at erodere jorden væk og udjævne landskabet. Sir Lyngbjerg er således resterne af randmorænen og består af stejle bakker og slugter med usorteret sand og grus.

 

Det er også interessant, at der vest og nordvest for Sir Lyngbjerg i umiddelbar forbindelse med israndslinien ligger et landskab med afrundede bakkeøer overvejende med sandbund og forekomster af ler, som ikke er aflejringer fra sidste istid. Landskabet blev formet af isen fra næstsidste istid (Saale-istid) for mere end 130.000 år.

På den historiske rute kan du på informationstavle nr. 2 se flere informationer om geologien. Et mere detaljeret kortudsnit over Vestjylland kan ses her:

 
 

 

Siden er sidst opdateret 17.11.2011